Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ՀՀ Լեզվի կոմիտեի պաշտոնական կայք

Բարի գալուստ
Լեզվի կոմիտեի
կայք

Հարգելի՛ այցելու, ողջո՜ւյն:

Կայքում պարբերաբար տեղադրվում են կոմիտեի պատրաստած նյութերը հայերենի այսօրվա իրողությունների և խնդիրների, Հայաստանի պետական լեզվական քաղաքականության և այլ հարցերի մասին։

լեզվիկոմիտե․հայ կամ langcom.am  կայքը ձեր լեզվական հարցերի առաջին հասցեատերն է։                                                                                                                         

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

Լեզվի բնագավառում իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով ՀՀ լեզվի կո­միտեն տնտե­սա­վարողներին իրազեկում է լեզվական օրենս­դրութ­յան պա­հանջների մասին՝ հորդորելով տնտեսական գործունեության ընթացքում հաշվի առնել օրենս­դրության ստորև նշված պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետության հաստատությունների լեզվական իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետով, իսկ գովազդին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները՝ «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով։
Ըստ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետի՝
    Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան պետական մարմինները, ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակեր­պու­թյուն­ները պար­տավոր են ցուցանակները և գովազդի բոլոր միջոց­ները ձևա­վորել հայերեն` անհրաժեշ­տության դեպքում զուգակցելով այլ լեզուներով:
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաս­տանի Հանրապետության օրենս­գրքի 189.3-րդ հոդվածով
       Հա­յաս­­տանի Հանրա­պետու­թյան պե­տական մար­մինների, ձեռ­նար­կությունների, հիմ­­նարկ­­ների և կազ­մա­կեր­­պու­թ­յունների (ան­կախ սեփա­կանու­թյան ձևից) ցու­ցա­նակ­ները, գովազդները ոչ հայերեն ձևա­վորելը առաջացնում է վարչական պատասխա­նատվություն՝ տուգանքի նշանակում։
ՀՀ լեզվի կոմիտեի նախագահն ամփոփեց իր պաշտոնավարման 100 օրը

ՀՀ ԿԳՄՍՆ լեզվի կոմիտեի նախագահ Սիրանուշ Դվոյանն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում ամփոփել է…

Գիտաժողով նվիրված Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան

ՀՀ լեզվի կոմիտեի և Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի նախաձեռնությամբ փետրվարի 21-ին կայացավ «ՀՀ…

Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին
Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին

1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունվել է Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը

Ազդարարման-հաղորդումներ-ընդունող-պատասխանատու-անձ.
Կոմիտեի հրապարակումները

Մեծատա՞ռ, թե՞
փոքրատառ

Հատուկ նախագիծ

Բացատրում ենք տեղեկապատկերների միջոցով։

Կարդալ ավելին

Օտար բառեր

Հատուկ նախագիծ

Այս բաժնում տեղ են գտնում օտարաբանություններ և դրանց հայերեն համարժեքները։ Նախագիծը շարունակաբար թարմացվում է։

Կարդալ ավելին

Հայերեն տառային հապավումների առցանց բառարան

Հատուկ նախագիծ
Կարդալ ավելին

Կապ մեզ հետ

Հեռախոս

Զանգահարեք

+374 10 266 860

Էլ․ փոստ

Գրեք

contact@langcom.am

Հասցե

Այցելեք

Երևան, Կիևյան 16

Գրեք այստեղից

Բոլոր դաշտերը լրացնելը պարտադիր է։