Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Հրապարակային գրվածքների (ցուցանակ, գովազդ) լեզվական ձեվավորման մասին օրենքով նախատեսված պահանջների մասին

Լեզվի բնագավառում իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով ՀՀ լեզվի կո­միտեն պարբերաբար դի­տարկում է հրապարակային գրվածքների  (ցուցանակ, գով­ազդ) լեզվավիճակը՝ տնտե­սա­վարողներին իրազեկելով լեզվական օրենս­դրութ­յան պա­հանջների մասին, նրանց հորդորելով իրենց տնտեսական գործունեության ընթացքում հաշվի առնել օրենս­դրության ստորև նշված պահանջները։

Հայաստանի Հանրապետության հաստատությունների լեզվական իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետով, իսկ գովազդին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները՝ «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով։

Ըստ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետի՝

Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան պետական մարմիններըձեռնարկություններըհիմնարկները և կազմակեր­պու­թյուն­ները պար­տավոր են ցուցանակները և գովազդի բոլոր միջոց­ները ձևա­վորել հայերենանհրաժեշ­տության դեպքում զուգակցելով այլ լեզուներով:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաս­տանի Հանրապետության օրենս­գրքի 1893-րդ հոդվածով

Հա­յաս­­տանի Հանրա­պետու­թյան պե­տական մար­մինների, ձեռ­նար­կությունների, հիմ­­նարկ­­ների և կազ­մա­կեր­­պու­թ­յունների (ան­կախ սեփա­կանու­թյան ձևից) ցու­ցա­նակ­ները, գովազդները ոչ հայերեն ձևա­վորելը առաջացնում է վարչական պատասխա­նատվություն՝ տուգանքի նշանակում։

Բարի գալուստ
Լեզվի կոմիտեի
կայք

Հարգելի՛ այցելու, ողջո՜ւյն:

Կայքում ամեն օր տեղադրվում են կոմիտեի պատրաստած նյութերը հայերենի այսօրվա իրողությունների և խնդիրների, Հայաստանի պետական լեզվական քաղաքականության և այլ հարցերի մասին։

Langcom.am կամ լեզվիկոմիտե․հայ կայքը ձեր լեզվական հարցերի առաջին հասցեատերն է։

                                                                                                                                         Դավիթ Գյուրջինյան

Լեզվի կոմիտեի նախագահ

«Ապոլիտիկ» հաղորդաշար

«Ապոլիտիկ» հաղորդաշարը հյուրընկալել էր Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանին։

Ասուլիս

ՀՀ Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի ասուլիսը «Արմենպրես» լրատվական գործակալությունում։

«Գրականգառ» հաղորդում

«Էդիթ պրինտ» հրատարակչության յութուբյան ալիքի «Գրականգառ» հաղորդման հյուրը Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանն է։…

Կոմիտեի հրապարակումները

Մեծատա՞ռ, թե՞
փոքրատառ

Հատուկ նախագիծ

Բացատրում ենք տեղեկապատկերների միջոցով։

Կարդալ ավելին

Օտար բառեր

Հատուկ նախագիծ

Այս բաժնում տեղ են գտնում օտարաբանություններ և դրանց հայերեն համարժեքները։ Նախագիծը շարունակաբար թարմացվում է։

Կարդալ ավելին

Հայերեն տառային հապավումների առցանց բառարան

Հատուկ նախագիծ
Կարդալ ավելին

Կապ մեզ հետ

Հեռախոս

Զանգահարեք

+374 10 266 860

Էլ․ փոստ

Գրեք

contact@langcom.am

Հասցե

Այցելեք

Երևան, Կիևյան 16

Գրեք այստեղից

Բոլոր դաշտերը լրացնելը պարտադիր է։

ՀԱՅԵՐԵՆԸ` ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՈՒ

Սիրելի՛ հետևորդներ, ամեն տարի փետրվարի 21-ին աշխարհում նշվում է Մայրենի լեզվի օրը:

Օրը նշանավորելու համար Լեզվի կոմիտեն մասնագետներին առաջարկում է միանալ հայտարարված նախաձեռությանը։ Մանրամասները՝ կայքում https://www.langcom.am/

Բառեր կան, որոնք հայերենի զարգացման տարբեր շրջաններում, ունենալով նույն արմատն ու նշանակությունը, գրելաձևի որոշակի տարբերություն են ունեցել և ունեն։ Այս զուգաձև գրությունների մեջ առանձին խումբ են կազմում -ուկ/-ուք ածանցներով բառերը⤵️
https://www.langcom.am/%d6%84%d5%bd%d5%b8%d5%9e%d6%82%d5%af-%d5%a9%d5%a5%d5%9e-%d6%84%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%84%e2%80%a4-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d5%9e%d6%82-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b7%d6%83%d5%b8%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4/

#Հայերենը🇦🇲պետական լեզուն է։

Առաջին անգամ պետական լեզու է հռչակվել 1919 թ. դեկտեմբերի 24-ին։
Օրը նշանավորելու և հայերենի դիրքը հնդեվրոպական լեզուների շարքում պատկերացնելու համար ներկայացնում ենք այդ լեզվաընտանիքը պատկերող ծառը։
Հայերենը ինքնուրույն ճյուղ է այս լեզվաընտանիքում։

Ավելին
facebook