Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ՀՀ Լեզվի կոմիտեի պաշտոնական կայք

Բարի գալուստ
Լեզվի կոմիտեի
կայք

Հարգելի՛ այցելու, ողջո՜ւյն:

Կայքում պարբերաբար տեղադրվում են կոմիտեի պատրաստած նյութերը հայերենի այսօրվա իրողությունների և խնդիրների, Հայաստանի պետական լեզվական քաղաքականության և այլ հարցերի մասին։

լեզվիկոմիտե․հայ կամ langcom.am  կայքը ձեր լեզվական հարցերի առաջին հասցեատերն է։

                                                                                                                                    

Հրապարակային գրվածքների (ցուցանակ, գովազդ) լեզվական ձեվավորման մասին օրենքով նախատեսված պահանջների մասին

Լեզվի բնագավառում իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով ՀՀ լեզվի կո­միտեն պարբերաբար դի­տարկում է հրապարակային գրվածքների  (ցուցանակ, գով­ազդ) լեզվավիճակը՝ տնտե­սա­վարողներին իրազեկելով լեզվական օրենս­դրութ­յան պա­հանջների մասին, նրանց հորդորելով իրենց տնտեսական գործունեության ընթացքում հաշվի առնել օրենս­դրության ստորև նշված պահանջները։

Հայաստանի Հանրապետության հաստատությունների լեզվական իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետով, իսկ գովազդին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները՝ «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով։

Ըստ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետի՝

Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան պետական մարմիններըձեռնարկություններըհիմնարկները և կազմակեր­պու­թյուն­ները պար­տավոր են ցուցանակները և գովազդի բոլոր միջոց­ները ձևա­վորել հայերենանհրաժեշ­տության դեպքում զուգակցելով այլ լեզուներով:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաս­տանի Հանրապետության օրենս­գրքի 1893-րդ հոդվածով

Հա­յաս­­տանի Հանրա­պետու­թյան պե­տական մար­մինների, ձեռ­նար­կությունների, հիմ­­նարկ­­ների և կազ­մա­կեր­­պու­թ­յունների (ան­կախ սեփա­կանու­թյան ձևից) ցու­ցա­նակ­ները, գովազդները ոչ հայերեն ձևա­վորելը առաջացնում է վարչական պատասխա­նատվություն՝ տուգանքի նշանակում։
«Ապոլիտիկ» հաղորդաշար

«Ապոլիտիկ» հաղորդաշարը հյուրընկալել էր Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանին։

Ասուլիս

ՀՀ Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանի ասուլիսը «Արմենպրես» լրատվական գործակալությունում։

«Գրականգառ» հաղորդում

«Էդիթ պրինտ» հրատարակչության յութուբյան ալիքի «Գրականգառ» հաղորդման հյուրը Լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանն է։…

Կոմիտեի հրապարակումները

Մեծատա՞ռ, թե՞
փոքրատառ

Հատուկ նախագիծ

Բացատրում ենք տեղեկապատկերների միջոցով։

Կարդալ ավելին

Օտար բառեր

Հատուկ նախագիծ

Այս բաժնում տեղ են գտնում օտարաբանություններ և դրանց հայերեն համարժեքները։ Նախագիծը շարունակաբար թարմացվում է։

Կարդալ ավելին

Հայերեն տառային հապավումների առցանց բառարան

Հատուկ նախագիծ
Կարդալ ավելին

Կապ մեզ հետ

Հեռախոս

Զանգահարեք

+374 10 266 860

Էլ․ փոստ

Գրեք

contact@langcom.am

Հասցե

Այցելեք

Երևան, Կիևյան 16

Գրեք այստեղից

Բոլոր դաշտերը լրացնելը պարտադիր է։