Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ՀՀ Լեզվի կոմիտեի պաշտոնական կայք

Բարի գալուստ
Լեզվի կոմիտեի
կայք

Հարգելի՛ այցելու, ողջո՜ւյն:

Կայքում պարբերաբար տեղադրվում են կոմիտեի պատրաստած նյութերը հայերենի այսօրվա իրողությունների և խնդիրների, Հայաստանի պետական լեզվական քաղաքականության և այլ հարցերի մասին։

լեզվիկոմիտե․հայ կամ langcom.am  կայքը ձեր լեզվական հարցերի առաջին հասցեատերն է։

                                                                                                                                    

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

Լեզվի բնագավառում իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով ՀՀ լեզվի կո­միտեն տնտե­սա­վարողներին իրազեկում է լեզվական օրենս­դրութ­յան պա­հանջների մասին՝ հորդորելով տնտեսական գործունեության ընթացքում հաշվի առնել օրենս­դրության ստորև նշված պահանջները։
Հայաստանի Հանրապետության հաստատությունների լեզվական իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետով, իսկ գովազդին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները՝ «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով։
Ըստ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետի՝
    Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան պետական մարմինները, ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակեր­պու­թյուն­ները պար­տավոր են ցուցանակները և գովազդի բոլոր միջոց­ները ձևա­վորել հայերեն` անհրաժեշ­տության դեպքում զուգակցելով այլ լեզուներով:
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաս­տանի Հանրապետության օրենս­գրքի 189.3-րդ հոդվածով
       Հա­յաս­­տանի Հանրա­պետու­թյան պե­տական մար­մինների, ձեռ­նար­կությունների, հիմ­­նարկ­­ների և կազ­մա­կեր­­պու­թ­յունների (ան­կախ սեփա­կանու­թյան ձևից) ցու­ցա­նակ­ները, գովազդները ոչ հայերեն ձևա­վորելը առաջացնում է վարչական պատասխա­նատվություն՝ տուգանքի նշանակում։
Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին
Հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին

1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ընդունվել է Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը

Հասկ արևմտահայերեն ամսագիր
Գրախոսություն

Մեծի տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Հասկ» պաշտոնական ամսագրի 2023 թվականի մայիս-հունիս համարում հրապարակվել է լեզվաբան,…

«Մեր արխիվը» հաղորդաշար

Առաջին ալիքի «Մեր արխիվը» հաղորդաշարը հյուրընկալել է Լեզվի կոմիտեի նախկին նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանին։ Հաղորդումը…

Ազդարարման-հաղորդումներ-ընդունող-պատասխանատու-անձ.
Կոմիտեի հրապարակումները

Մեծատա՞ռ, թե՞
փոքրատառ

Հատուկ նախագիծ

Բացատրում ենք տեղեկապատկերների միջոցով։

Կարդալ ավելին

Օտար բառեր

Հատուկ նախագիծ

Այս բաժնում տեղ են գտնում օտարաբանություններ և դրանց հայերեն համարժեքները։ Նախագիծը շարունակաբար թարմացվում է։

Կարդալ ավելին

Հայերեն տառային հապավումների առցանց բառարան

Հատուկ նախագիծ
Կարդալ ավելին

Կապ մեզ հետ

Հեռախոս

Զանգահարեք

+374 10 266 860

Էլ․ փոստ

Գրեք

contact@langcom.am

Հասցե

Այցելեք

Երևան, Կիևյան 16

Գրեք այստեղից

Բոլոր դաշտերը լրացնելը պարտադիր է։