Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԳՐՎԱԾՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԱԿ, ԳՈՎԱԶԴ)  ԼԵԶՎԱԿԱՆ

 ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Լեզվի բնագավառում իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով ՀՀ լեզվի կո­միտեն պարբերաբար դի­տարկում է հրապարակային գրվածքների  (ցուցանակ, գով­ազդ) լեզվավիճակը՝ տնտե­սա­վարողներին իրազեկելով լեզվական օրենս­դրութ­յան պա­հանջների մասին, նրանց հորդորելով իրենց տնտեսական գործունեության ընթացքում հաշվի առնել օրենս­դրության ստորև նշված պահանջները։

Հայաստանի Հանրապետության հաստատությունների լեզվական իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետով, իսկ գովազդին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները՝ «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով։

Ըստ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի «գ» կետի՝

Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան պետական մարմինները, ձեռնարկությունները, հիմնարկները և կազմակեր­պու­թյուն­ները պար­տավոր են ցուցանակները և գովազդի բոլոր միջոց­ները ձևա­վորել հայերեն` անհրաժեշ­տության դեպքում զուգակցելով այլ լեզուներով:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաս­տանի Հանրապետության օրենս­գրքի 1893-րդ հոդվածով

Հա­յաս­­տանի Հանրա­պետու­թյան պե­տական մար­մինների, ձեռ­նար­կությունների, հիմ­­նարկ­­ների և կազ­մա­կեր­­պու­թ­յունների (ան­կախ սեփա­կանու­թյան ձևից) ցու­ցա­նակ­ները, գովազդները ոչ հայերեն ձևա­վորելը առաջացնում է վարչական պատասխա­նատվություն՝ տուգանքի նշանակում։

ՀԱՅԵՐԵՆԸ` ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՈՒ

Սիրելի՛ հետևորդներ, ամեն տարի փետրվարի 21-ին աշխարհում նշվում է Մայրենի լեզվի օրը:

Օրը նշանավորելու համար Լեզվի կոմիտեն մասնագետներին առաջարկում է միանալ հայտարարված նախաձեռությանը։ Մանրամասները՝ կայքում https://www.langcom.am/

Բառեր կան, որոնք հայերենի զարգացման տարբեր շրջաններում, ունենալով նույն արմատն ու նշանակությունը, գրելաձևի որոշակի տարբերություն են ունեցել և ունեն։ Այս զուգաձև գրությունների մեջ առանձին խումբ են կազմում -ուկ/-ուք ածանցներով բառերը⤵️
https://www.langcom.am/%d6%84%d5%bd%d5%b8%d5%9e%d6%82%d5%af-%d5%a9%d5%a5%d5%9e-%d6%84%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%84%e2%80%a4-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d5%9e%d6%82-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b7%d6%83%d5%b8%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4/

#Հայերենը🇦🇲պետական լեզուն է։

Առաջին անգամ պետական լեզու է հռչակվել 1919 թ. դեկտեմբերի 24-ին։
Օրը նշանավորելու և հայերենի դիրքը հնդեվրոպական լեզուների շարքում պատկերացնելու համար ներկայացնում ենք այդ լեզվաընտանիքը պատկերող ծառը։
Հայերենը ինքնուրույն ճյուղ է այս լեզվաընտանիքում։

Ավելին
facebook