Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆ, ԳՅՈՒՄՐԻ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԳՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱՎԻՃԱԿԸ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեզվի բնագավառում իրավախախտումները կանխարգելելու նպատակով ՀՀ լեզվի կոմիտեն 2022 թվականի հունիսին  Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաք­ներում մշտադի­տարկելու է հրապարակային գրվածքների (ՑՈՒՑԱՆԱԿ, ԳՈՎԱԶԴ) լեզվավիճակը՝ ըստ հետևյալ ժամանակացույցի.

  1. Երևան քաղաքի Մաշտոցի, Սայաթ-Նովայի, Հյուսիսային պողոտաներում, Աբովյան, Թումանյան փողոցներում 2022 թ. հունիսի 8-13-ը։
  2. Գյումրի քաղաքում 2022 թ. հունիսի 21-23-ը։
  3. Վանաձոր քաղաքում 2022 թ. հունիսի 27-29-ը։

ՀԻՇԵՑՈՒՄ։ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետով Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան պետական մարմինները, ձեռնար­կությունները, հիմ­նարկները, կազ­մա­կեր­պու­­թյունները պարտավոր են ցուցանակ­ները և գովազդի բոլոր մի­ջոց­ները ձևավորել հայերեն` անհրա­ժեշտու­թյան դեպքում զուգակցելով այլ լե­զուներով:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի  1893-րդ հոդվածով Հա­յաս­­տանի Հանրա­պետու­թյան պե­տական մար­մինների, ձեռ­նար­կությունների, հիմ­­նարկ­­ների և կազմա­կեր­­պու­թ­յունների (ան­կախ սեփա­կանու­թյան ձևից) ցուցա­նակ­ները, գովազդները ոչ հայե­րեն ձևա­վորելն առա­ջացնում է վարչական պատասխանատվություն՝ տու­գան­քի նշանա­կում։