Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

«ՀՀ լեզվական քաղաքականությունը և լեզուների դասավանդման արդի հիմնահարցերը» խորագրով գիտաժողովի օրակարգ

 

                     

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

 ԼԵԶՎԻ ԿՈՄԻՏԵ

«Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

 

 

 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ»

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

 

 

 

Երևան 2024

Բացման խոսք

Դավիթ Սևանի Գյուրջինյան       

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Ողջույնի խոսք

Սիրանուշ Գառնիկի Դվոյան     

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության լեզվի կոմիտեի նախագահ

Զեկուցումներ

 

1-ին նիստ (Ժամը՝ 12:00)

Նախագահող՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Լալիկ Խաչատրյան

 

Հ/հ Անուն, ազգանուն Վերնագիր Պաշտոն
1.  Լալիկ Խաչատրյան Հին հայերենի ուսուցման հիմնահարցերի շուրջ Խ. Աբովյանի անվան հայկա­կան պետական մանկավար­ժա­կան  համալսարանի լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիայի ղեկավար

 

2.     Դավիթ Գյուրջինյան «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և պետական լեզվական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները

 

ԲՊՀ հայագիտության ամբիոնի վարիչի պարտականությունները կատարող
3.     Քրիստինե Ռաֆայելովա Ոչ խոսքային հաղորդակցության առանձնահատկությունները արաբական լեզվամշակույթում

 

ԲՊՀ արևելյան լեզուների ամբիոնի վարիչի ժ/պ
4.     Գևորգ Հակոբյան Մի քանի մետահարց լեզվաքաղաքականու­թյան արդյունավետության շուրջ

 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ լեզվի կոմիտեի նախագահի տեղակալ
5.     Գայանե Գևորգյան Նկատառումներ արդի հայերենի բայակազմական տարբերակների ուսուցման շուրջ

 

ԲՊՀ հայագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր
6.     Արտակ Ղուլյան Լեզվի և լեզվաքաղաքականու­թյան դերը պետականակերտման գործընթացում ԲՊՀ գիտության բաժնի պետ, հայագիտության ամբիոնի դոցենտ

 

7.     Երազիկ Գրիգորյան Հայերենը զանգվածային լրատվամիջոցներում ՀՀ ԿԳՄՍՆ լեզվի կոմիտեի լեզվական վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ

 

8.    Սուսաննա Աբազյան,

Լիլիթ Գևորգյան

Դիտարկումներ հայոց լեզվի դասավանդ­ման որոշ հիմնահարցերի մասին

 

ԲՊՀ հայագիտության ամբիոնի դասախոսներ
 Սուրճի ընդմիջում
 

2-րդ նիստ (Ժամը՝ 14:30)

Նախագահող՝ բ.գ.թ., դոցենտ Դավիթ Գյուրջինյան

 

Հ/հ Անուն, ազգանուն Վերնագիր Պաշտոն
9.     Հենրիետա Սուքիասյան Մասնագիտական հայոց լեզվի ուսուցման խնդիրները Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում

 

Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
10.   Զարիկ Աղաջանյան «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա»-ի ուսուցման հիմնահարցերը բուհական համակարգում

 

ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ
11.    Էլլա Ավագյան Ավստրիական դարձվածքների առանձնահատկությունները գերմաներեն բազմակենտրոն լեզվահամակարգում

 

ԲՊՀ գերմաներենի ամբիոնի դոցենտ
12.   Վալտեր Բերբերյան Շեշտը հայերենում. լեզվաբանական քննության համառոտ պատմություն

 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «ԿԶՆԱԿ», ԵՊՀ
13.   Կարեն Վելյան Ինֆոգրաֆիկան որպես քերականական նյութի մատուցման գործիք

 

ԲՊՀ լեզվաբանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ
14.   Անահիտ Հակոբջանյան «Անկյուն» բառի իմաստային դրսևորումները ժամանակակից հայերենում: «Անկյուն» նշանակող բառերը Ղարաբաղի բարբառում

 

ԲՊՀ հայագիտության ամբիոնի դոցենտ
15.   Դավիթ Գրիցենկո Լեզվական իրավիճակը և քաղաքակա­նու­թյունը ժամանակակից Չինաստանում

 

ԲՊՀ արևելյան լեզուների ամբիոնի դասախոս
16.   Ֆրունզե Հովհաննիսյան Հայագիտական կենտրոնների ձևավորումը և գործունեությունը Իտալիայում ԲՊՀ ֆրանսերենի և ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչի ժ/պ
17.   Ջեննի Թամարյան Հայոց լեզվի խնդիրները XX դարի 80-ական թվականներին Վրաստանում

 

ԲՊՀ արևելյան լեզուների ամբիոնի դասախոս
18.  Սասուն Համբարձումյան Ժամանակակից հայերենի բառային պատճենումների, նրանց գործածության և ուսուցման խնդիրների մասին

 

ԲՊՀ հայագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս

 

19.   Սուսաննա Ասատրյան Անգլերենի ընթերցանության ուսուցման ռազմավարությունները հանրակրթական դպրոցում

 

ԲՊՀ մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
20.              Նարինե Հեքեքյան Դիտարկումներ մի քանի վարչաբանությունների մասին

 

ԲՊՀ հայագիտության ամբիոնի դոցենտ