Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Լեզվական դժվարությունների մասին՝ կարճ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Բարև-ը ծագում է բարի բառի գրաբարյան գործիական հոլովաձևից` բարեաւ-ից, որը հնչում է բարյավ: Բարեաւ-ը եթե «թարգմանենք» աշխարհաբար՝ նոր հայերեն, կլինի բարով (սա էլ ժողովրդական խոսքին բնորոշ բարևն է): Հնչյունափոխվելով բարեաւ-ը դարձել է բարեւ /  բարև, որը ողջույնի  հայերեն №1 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Բավական և բավականին բառերի գործածության յուրահատկությունները ներկայացնելուց առաջ հարկ է անդրադառնալ –ին ածանցին, քանի որ այս երկու բառերն իրարից տարբերվում են հենց այդ մասնիկով: –Ին ածանցը միանում է հատկանիշ ցույց տվող բառերին և 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հայտնի է, որ –ային և –ական ածանցներով հատկանիշ ցույց տվող բառեր են կազմվում, օրինակ՝ ամառային, գործարանային, գյուղական, արաբական: Հայախոս մարդիկ որոշակի դժվարություններ են ունենում այն ժամանակ, երբ –ային և –ական ածանցները միացած են լինում նույնարմատ բառերի: 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հայերենի հարցական նշանը յուրահատուկ է. դրվում է  այն բառի վրա, որը հարցական հնչերանգի կրողն է: Շատ լեզուներում այն դրվում է նախադասության վերջում (իսպաներենում մեկն էլ սկզբից են դնում): 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հայերեն հարյուրից ավելի բառերի վերջում տեսնում ենք ծաղիկ բաղադրիչը: Սրանք հիմնականում բուսանուններ են, թփերի, խոտաբույսերի և ծաղիկների գիտական և ժողովրդական անվանումներ: Դրանք հայկական լեզվամտածողության արգասիք են, կան նաև օտար լեզուների 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Գրաբարում ց նախդիր ունենք, որ միշտ բառին միացած է գրվում, հիմնականում նշանակում է «մինչև»՝ «մինչև մի տեղ, մինչև մի ժամանակ, մինչև մի աստիճան»։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայերեն բառեր կան, որոնցում ց մասնիկը 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ Այս բառը հայաստանյան բացատրական բառարաններում տրված է բազմաթիվ իմաստներով՝ «ամսվան հատուկ, ամսվա», «մեկ ամսվա տևողություն ունեցող», «ամեն ամիս, ամսեամիս», ինչպես նաև «ամսական ռոճիկ՝ վարձատրություն» և «արգանդային ամենամսյա 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ   Արևելահայերեն խոսողներին ՄԱԿԱՆՈՒՆ բառը քաջ ծանոթ է. նշանակում է «մեկին տրված վերադիր անուն» (մականունավոր շատերի գիտենք): Արևմտահայերենում ՄԱԿԱՆՈՒՆ բառն ունի «ազգանուն» իմաստը. սփյուռքի հայկական վարժարաններում սաները տետրերի 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Նկատել ենք, որ Հայաստանում շատ մարդիկ կան, որոնք ուղղակի վախենում են ավանդական ուղղագրությունից և գրաբարից (սա հին հայերենն է)։ Նույնիսկ գրագետ մարդիկ  հաճախ պարզապես անճարակ են դառնում, երբ 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Ապրում ենք հապավումների դարաշրջանում։ Աշխարհի բոլոր զարգացած լեզուներին, այդ թվում և հայերենին բնորոշ է տառային հապավումների առատությունը։ Անընդհատ նորերն են ստեղծվում և գործածվում մամուլում, փաստաթղթերում, այլուր։ Տառային հապավումները 
Կարդալ ավելին