Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Լեզվական դժվարությունների մասին՝ կարճ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Նկատել ենք, որ Հայաստանում շատ մարդիկ կան, որոնք ուղղակի վախենում են ավանդական ուղղագրությունից և գրաբարից (սա հին հայերենն է)։ Նույնիսկ գրագետ մարդիկ  հաճախ պարզապես անճարակ են դառնում, երբ 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Ապրում ենք հապավումների դարաշրջանում։ Աշխարհի բոլոր զարգացած լեզուներին, այդ թվում և հայերենին բնորոշ է տառային հապավումների առատությունը։ Անընդհատ նորերն են ստեղծվում և գործածվում մամուլում, փաստաթղթերում, այլուր։ Տառային հապավումները 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հին հայերենում մարդու մարմնի մասերից մեկը կոչվում էր ոտն, որի հոգնակին էր ոտք: Ժամանակակից գրական հայերենում գրաբարյան հոգնակիի ոտք-ը դարձել է եզակի թվի ձև, որից էլ կազմվում է ոտքեր հոգնակին: Չմոռանանք, իհարկե, որ 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Ս, դ, ն, ը հոդերը կարևոր մասնիկներ են. մեր գրավոր կամ բանավոր խոսքն անհնար է պատկերացնել առանց սրանց։ Դերանունների և հոդերի իմաստային ու ծագումնաբանական առնչությունները ակներև են դառնում հետևյալ հանդիպադրումների միջոցով. ես, սա, 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հայերենը հազարամյակների ճանապարհ է անցել, բազմաթիվ բարբառներ ունի, իսկ ներկա փուլում՝ նաև գրական լեզվի երկու տարբերակներ։ Այս ամենի հետևանքով տարատեսակ զուգաձևություններ են առաջացել, հայերեն խոսողներն ու գրողներն էլ 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Ժամանակակից հայերենի (տվյալ դեպքում՝ արևելահայերենի) ուղղագրության ամենադժվար, միաժամանակ վիճահարույց հարցերից է բառերի և բառակապակցությունների բաղադրիչների միասին, անջատ կամ գծիկով գրությունը։ Թեև մշակված կանոններ կան, սակայն դեռևս նկատվում է 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Մեր գրավոր և բանավոր խոսքում աչք են ծակում և ականջ են սղոցում օտար այն բառերը, որոնց հայերեն ընդունելի համարժեքները կան։ Սրանք արմատախիլ անելը դժվար չի թվում, որովհետև օտար 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Եվ, ու շաղկապները հայերենի ամենագործածական բառերի քառյակի մեջ են մտնում։ Գրեթե բոլորը գիտեն, որ սրանք միավորում են բառեր, բարդ նախադասություններ կազմող հավասարազոր նախադասություններ և պարբերություններ։ Այս շաղկապներն ունեն թե՛ նմանություններ 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Քերականության դպրոցական դասագրքերում հստակ գրված է, որ հարկադրական եղանակի բայաձևերը կազմվում են պիտի կամ պետք է եղանակիչներով՝ պիտի գնամ և պետք է գնամ։ Հայերեն խոսողներն ու գրողներն էլ հանգիստ գործածում են այդ ձևերը։ Այնինչ… Կան 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հին հայերենում՝ գրաբարում, Ի նախդիրը ձայնավորով սկսվող բառերից առաջ դառնում է Յ, որը Հ է կարդացվում։ Տերունական աղոթքից գիտենք. «Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս [հերկինըս = երկնքում] և յերկրի 
Կարդալ ավելին