Հեռախոս` (010) 266879

Էլ․ փոստ` contact@langcom.am

Լեզվական դժվարությունների մասին՝ կարճ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հայերենը հազարամյակների ճանապարհ է անցել, բազմաթիվ բարբառներ ունի, իսկ ներկա փուլում՝ նաև գրական լեզվի երկու տարբերակներ։ Այս ամենի հետևանքով տարատեսակ զուգաձևություններ են առաջացել, հայերեն խոսողներն ու գրողներն էլ 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Ժամանակակից հայերենի (տվյալ դեպքում՝ արևելահայերենի) ուղղագրության ամենադժվար, միաժամանակ վիճահարույց հարցերից է բառերի և բառակապակցությունների բաղադրիչների միասին, անջատ կամ գծիկով գրությունը։ Թեև մշակված կանոններ կան, սակայն դեռևս նկատվում է 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Մեր գրավոր և բանավոր խոսքում աչք են ծակում և ականջ են սղոցում օտար այն բառերը, որոնց հայերեն ընդունելի համարժեքները կան։ Սրանք արմատախիլ անելը դժվար չի թվում, որովհետև օտար 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Եվ, ու շաղկապները հայերենի ամենագործածական բառերի քառյակի մեջ են մտնում։ Գրեթե բոլորը գիտեն, որ սրանք միավորում են բառեր, բարդ նախադասություններ կազմող հավասարազոր նախադասություններ և պարբերություններ։ Այս շաղկապներն ունեն թե՛ նմանություններ 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Քերականության դպրոցական դասագրքերում հստակ գրված է, որ հարկադրական եղանակի բայաձևերը կազմվում են պիտի կամ պետք է եղանակիչներով՝ պիտի գնամ և պետք է գնամ։ Հայերեն խոսողներն ու գրողներն էլ հանգիստ գործածում են այդ ձևերը։ Այնինչ… Կան 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Հին հայերենում՝ գրաբարում, Ի նախդիրը ձայնավորով սկսվող բառերից առաջ դառնում է Յ, որը Հ է կարդացվում։ Տերունական աղոթքից գիտենք. «Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս [հերկինըս = երկնքում] և յերկրի 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Այսօրվա հայերենում կան Ի նախդիր ունեցող բազմաթիվ կապակցություններ, որոնք գրաբարյան (կամ գրաբարատիպ) քարացած կառույցներ են։ Դրանք հաճախադեպ են թե՛ գրավոր և թե՛ բանավոր խոսքում։ Գրասենյակային բառապաշարի անքակտելի մաս 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Տարվա 365 օրերը միանման չեն. աշխատողների համար դրանց մեծ մասն աշխատանքային է, փոքր մասը՝ ոչ աշխատանքային։ Երկրի քաղաքացիների համար դրանց մեծ մասը սովորական օրեր են, մի մասը՝ տոնական 
Կարդալ ավելին
Դավիթ Գյուրջինյան Ժամանակակից հայերենում Չ ածանց ունեցող բայերը շատ քիչ են, գրեթե բոլորն էլ՝ «խնդրահարույց»։ Մարդիկ երբեմն սխալ են ասում մեկի հենց ելակետային ձևը, մյուսի՝ անցյալ կատարյալը, երրորդի՝ հրամայականը… Դժվար 
Կարդալ ավելին
ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ Կան բառեր, որոնք իրենց կազմիչ մասերով նման են ուրիշ բառերի և խոսողների մեջ մտային ինչ-ինչ զուգորդումներ են առաջացնում, որը հանգեցնում է սխալների։ Բառի կազմությունը սխալ ընկալելու հետևանքով մարդիկ 
Կարդալ ավելին